[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

Button3 Button2 Button3
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชาวประชาน้อมจิต เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำพระราชดำริ
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลสารสนเทศ

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ลิงค์แนะนำ


linklocal
;
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  

  หมวดหมู่ : บริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและสรรหาพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โดย : admin
เข้าชม : 547
จันทร์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
.............................................
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข   อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย   ลงวันที่  29  มิถุนายน    2547    และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง    (ฉบับที่  5)    พ.ศ.2559    จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                   จำนวน  1  อัตรา
1.2  รายละเอียดการจ้าง มีดังนี้
1.2.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1.2.2  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
                              ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน  การบัญชี  และธุรการ  หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข   และปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
1.2.3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                             ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน  การบัญชี  และธุรการ  หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข   และปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                             1.2.4  ระยะเวลาการจ้าง  วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2559  ถึงวันที่  30  เดือนกันยายน          พ.ศ.2560  และทำการประเมินต่อสัญญาจ้างทุกปีหากมีผลการประเมินผ่านตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    ลงวันที่  29  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                             1.2.5  อัตราว่าง..........1.........อัตรา
                             1.2.6  ค่าตอบแทน  9,400.-  บาท/เดือน 
                             1.2.7  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  29           เดือนมิถุนายน    พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
                   2.1  คุณสมบัติทั่วไป
                             2.1.1  มีสัญชาติไทย
                             2.1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  และไม่เกิน  60  ปี
                             2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
/2.1.4  ไม่เป็นผู้.............
-2-
 
                             2.1.4  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถ              หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับพนักงานส่วนตำบล
                             2.1.5  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                             2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล  มายื่นด้วย
2.2   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   ดังนี้
2.2.1  มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการเงิน และบัญชี 
2.2.2  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 
3.  การรับสมัคร
                   3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
                             3.1.1  เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  12  กันยายน  2559  -  วันที่  20  กันยายน  2559         ในวัน  และเวลาราชการ  (08.30  น.  -  16.30  น.)
                             3.1.2  สถานที่รับสมัคร  ณ  สำนักปลัด อบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข          อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                             3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ   ขนาด 1 นิ้ว   ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1  ปี  (นับถึงวันรับสมัคร)  จำนวน  3  รูป  และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร   จำนวน  1  รูป  ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ  จำนวน  2  รูป
                             3.2.2  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   1   ชุด
                             3.2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน   1   ชุด
3.2.4  ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จำนวน  1  ฉบับ
 
 
 
/3.2.5 สำเนา..........
-3-
 
3.2.5  สำเนาภาพถ่ายใบประกาศนียบัตร    และระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา  และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร  คือวันที่  20  เดือนกันยายน  พ.ศ.2559  จำนวน  1  ฉบับ
3.2.6 สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู,  ใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน,  ทะเบียนสมรส,  ใบเปลี่ยนชื่อตัว   -   ชื่อสกุล  (ถ้ามี),  ใบรับรองการผ่านงาน  ฯลฯ 
จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ
3.2.7 สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู,  ใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน,  ทะเบียนสมรส,  ใบเปลี่ยนชื่อตัว   -   ชื่อสกุล  (ถ้ามี),  ใบรับรองการผ่านงาน  ฯลฯ 
จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ
                   ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับที่เป็นสำเนาให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
                    3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร
                             3.3.1   ตำแหน่งละ 100.- บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
                    3.4  เงื่อนไขในการสมัคร
                   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัคร   และการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น
 
          4.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
                     4.1  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข     จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ         ในวันที่  14  เดือนกันยายน    พ.ศ.2559  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  www.tabonsantisuk.go.th
                    4.2  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข     กำหนดวัน   เวลา   สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ            ในวันที่  26  เดือนกันยายน  พ.ศ.2559 
เวลา สมรรถนะ
09.00  น.  -  09.40  น. ความรู้
10.00 น.  -  10.40 น. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
11.00 น. เป็นต้นไป คุณสมบัติส่วนบุคคล
 
 
 
/5. หลักเกณฑ์...............
-4-
 
5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
1. ความรู้
     (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะจ้าง)
     1.1 ความรู้ทั่วไป
     1.2 เหตุการณ์ปัจจุบัน
     1.3 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม)
40 คะแนน
(40 ข้อ)
 
 
 
 
โดยวิธีข้อเขียน (ปรนัย)
 
 
 
 
 
2. ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ
     (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานที่จะจ้าง)
     2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551
     2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10)  พ.ศ.2558
     2.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล
     3.1  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  การแต่งกาย
     3.2  ความคิดริเริ่ม  และปฏิภาณไหวพริบ
     3.3  มนุษยสัมพันธ์
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ
     3.5  ประสบการณ์การทำงาน
40 คะแนน
(40 ข้อ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 คะแนน
 
 
 
โดยวิธีข้อเขียน (ปรนัย)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยวิธีสัมภาษณ์
รวม 100 คะแนน
 
 
 
/6. หลักเกณฑ์.............
-5-
 
6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน
สอบที่ได้  ในวันที่  26 เดือนกันยายน  พ.ศ.  2559  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  www.tabonsantisuk.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
          8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
                    ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขกำหนด
 
                    ประกาศ ณ วันที่  2  เดือนกันยายน  พ.ศ.2559
 
                                                                         
                                       (ลงชื่อ)
(นายวิมล  ตาเมืองมูล)
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บริหารงานบุคคล5 อันดับล่าสุด

      ประกาศนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7/มิ.ย./2562
      ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) 7/มิ.ย./2562
      ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 7/มิ.ย./2562
      หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 7/มิ.ย./2562
      ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 7/มิ.ย./2562