[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

Button3 Button2 Button3
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชาวประชาน้อมจิต เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำพระราชดำริ
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลสารสนเทศ

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ลิงค์แนะนำ


linklocal
;
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]

  

  หมวดหมู่ : บริหารงานบุคคล
เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
โดย : admin
เข้าชม : 104
ศุกร์์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     


 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล
**************************************
                  
                   โดยที่ ก.อบต.  ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.2558   ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม  2558  และ  ก.อบต.  ในการประชุมครั้งที่  3/2559  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2559  มีมติเห็นชอบกำหนดองค์ประกอบ  คำอธิบายเกี่ยวกับระดับ  และความหมายของแต่ละสมรรถนะในการประเมินผลงานของข้าราชการครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง”ระบบวิทยฐานะ” 
                   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล       สำหรับรอบการประเมิน     ประจำปีงบประมาณ     พ.ศ.2562     ครั้งที่    2  (1  เมษายน  2562  -  30  กันยายน  2562)  ดังนี้
                   1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน  (Performance  Management)  โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน  ได้แก่
                             1.1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70)  ให้ใช้หลักการ  แนวทางและวิธีการเช่นเดียวกันกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภท  สายงาน  และตำแหน่งอื่น ๆ  โดยประเมินผลจากปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน  ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา  และความประหยัดหรือความคุ้มค่า
                             1.2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ  30)  ประกอบด้วย  การประเมินสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะตามสายงาน
                   2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน     และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  กำหนด  ได้แก่
                             2.1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  เป็นการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน    เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ    โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  และค่าเป้าหมาย
                             2.2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  เป็นการระบุจำนวนสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย 
2.2.1  สมรรถนะหลัก  5  ด้าน  ให้ใช้สมรรถนะหลักที่  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต. 
กำหนดสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง  ประกอบด้วย

  1. การมุ่งสัมฤทธิ์
  2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
  3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
  4. การบริการเป็นเลิศ
  5. การทำงานเป็นทีม
 
 
 
/2.2.2  ……………….
-2-
 
2.2.2 สมรรถนะตามสายงาน  ให้อนุโลมใช้สมรรถนะประจำสายงานตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะมาปรับเป็นตัวชี้วัดในการประเมินตามความเหมาสม
  1. สมรรถนะตามสายงานสำหรับตำแหน่งในสายงานการสอน  (ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ช่วย  ครู)  ประกอบด้วย
                                                -  การออกแบบการเรียนเรียนรู้
                                                -  การพัฒนาผู้เรียน
                                                -  การบริหารจัดการชั้นเรียน
                                      (2)  สมรรถนะตามสายงานสำหรับตำแหน่งในสายงานนิเทศการศึกษา  และสายงานบริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และผู้อำนวยการสถานศึกษา)  ประกอบด้วย
                                                -  การวิเคราะห์และสังเคราะห์
                                                -  การสื่อสารและการจูงใจ
                                                -  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
                                                -  การมีวิสัยทัศน์
                   3. ระดับผลการประเมิน      ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน  เป็น  5  ระดับ  ได้แก่  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  และต้องปรับปรุง  โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่ ก.อบต.  กำหนดโดยอนุโลม
                   4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน       ให้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ตามที่  ก.อบต.  กำหนดโดยอนุโลม
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่  ...4.....  เดือนเมษายน  พ.ศ.2562
 
 
                                                                   (ลงชื่อ)..............วิมล  ตาเมืองมูล.................
                                                                                    (นายวิมล  ตาเมืองมูล)
                                                                   ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บริหารงานบุคคล5 อันดับล่าสุด

      ประกาศนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7/มิ.ย./2562
      ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) 7/มิ.ย./2562
      ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 7/มิ.ย./2562
      หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 7/มิ.ย./2562
      ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 7/มิ.ย./2562

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ support@armyhosting.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป