[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

Button3 Button2 Button3
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชาวประชาน้อมจิต เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำพระราชดำริ
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลสารสนเทศ

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ลิงค์แนะนำ


linklocal
;
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]

  

  หมวดหมู่ : บริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดย : admin
เข้าชม : 117
ศุกร์์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
เรื่อง  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
************************************
 
                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  ได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3  ปี  (ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563)  ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560  และองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  (ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563)  เรียบร้อยแล้วนั้น
         
                   เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรบรรลุเป้าหมายเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี  (ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563)  และแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  (ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563)  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  จึงขอประกาศนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
 
                             ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2561
 
                  
                                                                   (ลงชื่อ)   วิมล  ตาเมืองมูล
                                                                             (นายวิมล  ตาเมืองมูล
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  ลงวันที่  5  ตุลาคม  2561)
******************************************
 
บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร  ถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และอาจเกิดความเสียหายต่อองค์กร  ดังนั้น  องค์กรจำเป็นต้องจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ  ทัศคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในทำงาน  อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  ได้จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนอัตราอัตรากำลัง  3  ปี  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563)  และแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  โดยได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  และกำหนด  วิสัยทัศน์พันธกิจ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดังนี้
 
1. ความเป็นมา  และสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
1.1  ความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการ
กระจายอำนาจการปกครองสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยได้รับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540
 
          1.2  สภาพทั่วไป
                   ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
                             องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ตั้งอยู่ท้องที่ บ้านเหมืองง่า  หมู่ที่ 6 ตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ  19  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  11,865  ไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ        ตำบลต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
                             ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลเจริญเมือง  อ.พาน  จ. เชียงราย
                             ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
                             ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลเมืองพานและตำบลสันกลาง  อ.พาน  จ.เชียงราย
                             ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลแม่อ้อและตำบลสันมะเค็ด  อ.พาน  จ.เชียงราย
 
                   เนื้อที่
                             ตำบลสันติสุขมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  19 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,865  ไร่  
 
 
 
 
 
/ลักษณะ.............
-2-
 
                   ลักษณะภูมิประเทศ
                             ภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสันติสุขส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำคาวไหลผ่านเกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญเหมาะแก่การปลูกพืชทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์นอกจากนั้นยังได้รับน้ำจากคลองชลประทานแม่ลาวเพื่อทำการเกษตร  การเกษตรจะพบปัญหาเกี่ยวกับสภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกโดยเฉพาะในฤดูแล้งมีน้ำไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชและทำนานอกฤดูกาล เพราะดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายหรือและดินเหนียวมีสีเทา/น้ำตาลปนเทาดินมีสภาพเป็นกรดปานกลาง เมื่อดินแห้งจะแข็งและแน่น  จะพบในพื้นที่ทุกหมู่บ้านของตำบล
                   ลักษณะภูมิอากาศ
                             ตำบลสันติสุขมีลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น
                            
                   ลักษณะของดิน 
                             ดินมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย และดินร่วนปน ทรายหรือดินร่วน
                            
                   ลักษณะของแหล่งน้ำ 
                             แหล่งน้ำธรรมชาติ
                                      -  แม่น้ำ (แม่น้ำคาว)                1        สาย
                                      -  ลำเหมืองร่องขุ่น                  1        สาย
                             แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้             
                                                -  บ่อบาดาล                        จำนวน      14  บ่อ
                                      -  ฝาย                               จำนวน        8  แห่ง
                                      -  บ่อน้ำตื้น                         จำนวน      232   บ่อ
                                      -  สระน้ำประจำหมู่บ้าน           จำนวน        6  สระ
                                      -  ประปาหมู่บ้าน                             จำนวน       9  แห่ง
 
                    ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
                             ตำบลสันติสุขไม่มีพื้นที่ทางป่าไม้ในความรับผิดชอบ
                            
          1.3  ด้านการเมือง/การปกครอง
                   เขตการปกครอง 
                             จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต.  ทั้งหมดหมู่บ้าน  9 หมู่บ้าน
 
                    การเลือกตั้ง   
                             การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 9 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้ง จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 9 หมู่บ้าน รวมเป็น 18 คน
 
 
/1.4  ประชา......
-3-
          1.4  ประชากร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากร ชาย หญิง
1 บ้านดอยชัยมงคล 318 687 322 365
2 บ้านป่าหมุ้น 161 410 189 221
3 บ้านไร่อ้อย 245 671 337 334
4 บ้านสันกอเหียง 288 705 331 374
5 บ้านสันกอตาล 221 551 281 270
6 บ้านเหมืองง่า 312 604 281 323
7 บ้านท่าต้นเกี๋ยง 271 747 343 404
8 บ้านโชคชัย 158 406 194 212
9 บ้านป่าก่อ 163 438 218 438
รวม 2,137 5,219 2,496 2,723
                         
          1.5  สภาพทางสังคม    
                    การศึกษา
                             -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันติสุข 
          -  โรงเรียนระดับอนุบาล  2  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียน อบต.สันติสุข  โรงเรียนเหมืองง่าพิเศษพิทยา
                             -  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  3  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า  โรงเรียนบ้านสันติวัน  โรงเรียนเหมืองง่าพิเศษพิทยา
          -  โรงเรียนระดับมัธยมต้น   2  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  โรงเรียนเหมืองง่าพิเศษพิทยา
                                       -  โรงเรียนระดับมัธยมปลาย  2  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา  โรงเรียนเหมืองง่าพิเศษพิทยา
                   สาธารณสุข     
                             -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล           1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติสุข
                             -  สถานพยาบาลเอกชน  2  แห่ง
          1.6  ระบบบริการพื้นฐาน
                    การคมนาคมขนส่ง
                             -  ถนนลาดยาง               3     สาย
                             -  ถนนคอนกรีต           124     สาย
                             -  ถนนลูกรัง                 61    สาย
 
                   การไฟฟ้า
                    -  มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จำนวน  9   หมู่บ้าน  
 
/การประปา.................
-4-
 
                   การประปา
                             -  ประปาหมู่บ้าน           9  แห่ง
                            
          1.7  ระบบเศรษฐกิจ
                   การเกษตร
ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่)
1) ทำนา ในเขตชลประทาน
- นา 574 ครัวเรือน
5,314 ไร่ 1 งาน
565 กก/ไร่ 2,888 บาท/ไร่ 5,752 บาท/ไร่
นอกเขตชลประทาน
- นา 47  ครัวเรือน
468 ไร่
402 กก/ไร่ 2,154 บาท/ไร่ 3,292 บาท/ไร่
2) ทำสวน ลำไย 35  ครัวเรือน
545 ไร่
407 กก/ไร่ 3,511 บาท/ไร่ 6,494 บาท/ไร่
ยางพารา 3  ครัวเรือน
72 ไร่
620 กก/ไร่ 2,750 บาท/ไร่ 8,605 บาท/ไร่
แก้วมังกร 7  ครัวเรือน
35 ไร่ 5 งาน
780 กก/ไร่ 11,750 บาท/ไร่ 15,000 บาท/ไร่
3) ทำไร่ ไร่ข้าวโพด 14  ครัวเรือน
96 ไร่
254 กก/ไร่ 1,013บาท/ไร่ 2,300 บาท/ไร่
ไร่มันสำปะหลัง 5  ครัวเรือน
91 ไร่
1,973 กก/ไร่ 5,333 บาท/ไร่ 6,466 บาท/ไร่
4) อื่นๆ เลี้ยงปลาในบ่อ 9  ครัวเรือน
35  ไร่
2,160 กก/ไร่ 80,660 บาท/ไร่ 124,200 บาท/ไร่
                  
                   การประมง 
                             ตำบลสันติสุขพื้นที่การประมงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงปลา แบบไร่นาส่วนผสม
 
                    การปศุสัตว์ 
                             ตำบลสันติสุขพื้นที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกร โคและกระบือ
                            
                   การบริการ 
                             มีบริการร้านเสริมสวย ร้านนวด ขนาดเล็ก
                            
 
 
/การท่องเที่ยว.............
-5-
 
                   การท่องเที่ยว 
                             มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงที่สำคัญเช่น แวะชมชมเครื่องจักสานได้ที่หมู่ 4 บ้านสันกอเหียง และศูนย์เรียนรู้การเกษตรบ้านสันกอตาลหมู่ที่ 5
 
                   อุตสาหกรรม 
                             ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่
 
                    การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
                              ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำการเกษตร  เช่น  ทำนา   ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  เลี้ยงปลา   เป็นหลัก  นอกจานี้ยังมีประชาชนบางส่วนทำงานรับราชการ  บริษัท  ค้าขาย  รับจ้างทั่วไปและมีกลุ่มต่างๆ เช่น หมู่ที่ 4 กลุ่มจักสาน กรงนก หมู่ที่ 5 กลุ่มจักสาน ตะกร้าทางมะพร้าว หมู่ที่ 9 กลุ่มจักรสาน
 
          แรงงาน 
          ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว และทำสวนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัว รับราชการและรับจ้าง
          1.8 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
                    การนับถือศาสนา 
                             ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดและสำนักสงฆ์ในเขตดังนี้
          วัด  6   แห่ง
ที่ ชื่อ ที่อยู่
1 วัดชัยมงคล หมู่ที่ 1 บ้านดอยชัยมงคล
2 วัดศรีสุวรรณ หมู่ที่ 3 บ้านไร่อ้อย
3 วัดสันกอเหียง หมู่ที่ 4 บ้านสันกอเหียง
4 วัดสันกอตาล หมู่ที่ 5 บ้านสันกอตาล
5 วัดเหมืองง่า หมู่ที่ 6 บ้านเหมืองง่า
6 วัดสว่างจันทร์ หมู่ที่ 7 บ้านท่าต้นเกี๋ยง
 
          สำนักสงฆ์  2  แห่ง
ที่ ชื่อ ที่อยู่
1 สำนักสงฆ์บ้านป่าหมุ้น หมู่ที่ 2 บ้านบ้านป่าหมุ้น
2 สำนักสงฆ์บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัย
                  
                   ประเพณีและงานประจำปี 
                             องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขมีการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นสลากภัตร  ลอยกระทง สงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ฯลฯ
 
/ภูมิปัญญา..............
-6-
 
                   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
                             องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขมีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย เช่น หมอเมือง พิธีกรรมความเชื่อพื้นเมือง และใช้ภาษาเมือง เป็นภาษาหลัก
 
                   สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
                             ในเขตตำบลสันติสุขมีการผลิต  และจำหน่ายข้าวกล้อง  ข้าวปลอดสารพิษ   ไม้กวาด  เครื่องจักรสาน ฯลฯ
 
          1.9 ทรัพยากรธรรมชาติ
                   น้ำ
                             -  แม่น้ำ  1  สาย  คือ  แม่น้ำคาว 
                             -  คลอง 1  สาย คือ  คลองชลประทาน
                             -  ลำเหมือง  2  สาย  คือ  ลำเหมืองร่องขุ่น  และลำเหมืองสาธารณะประโยชน์
                   คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
                             -  ฝาย            3  แห่ง
                             -  สระเก็บน้ำ    4  แห่ง
                             -  บ่อน้ำตื้น      2  แห่ง
 
          1.10  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวนทั้งสิ้น  162  นาย  รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน  1  คัน  รถบรรทุกติดเคลนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้า  จำนวน  1 คัน  เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและพื้นที่ใกล้เคียง
 
          1.11  การเมือง-การบริหาร
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขประกอบด้วย   2 ส่วน  คือ
          1.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สันติสุขที่มาจากการเลือกตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 9 หมู่บ้าน
ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่ง  จำนวน  15  คน  อยู่ในตำแหน่งคราวละ  4 ปี  ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  ร่างข้อบัญญัติ พิจารณาปรึกษาหารือในเรื่องที่
เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมายกำหนด      และให้มีประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลคนหนึ่งและรองประธานสภาอีกหนึ่งคน ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                             2.  คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน  2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน ทำหน้าที่ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งนี้ให้มีข้าราชการส่วนตำบลและจัดแบ่งการบริหาร
ออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ตามปริมาณและคุณภาพของงาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล 
/พนักงาน...............
-7-
 
          พนักงานส่วนตำบล                                     จำนวน      18    คน
          พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล                 จำนวน        4    คน
          พนักงานจ้างตามภารกิจ                                จำนวน        5    คน
                    พนักงานจ้างทั่วไป                                      จำนวน        3    คน
 
2.  การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
                   การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  มีการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายใน  และ  ปัจจัยภายนอก  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค)   ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  ซึ่งได้นำมาจากการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยสรุปได้ดังนี้
          2.1  วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                   จุดแข็ง  (Strength  =  S)
                             1.  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยได้กำหนดนโยบายที่จะพัฒนา
                             2.  มีเส้นทางหลักตัดผ่าน
                             3.  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน
                             4.  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการก่อสร้าง  โครงสร้างพื้นฐาน
                   จุดอ่อน  (Weakness  =  W)
                             1.  เนื่องจากเป็นพื้นที่การเกษตร  การก่อสร้างถนนยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
                             2.  มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
                   โอกาส  (Opportunity  =  O)
                             1. ได้รับการช่วยเหลือ  และประสานงาน  ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจากหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพาน
                             2.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
                   อุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat  =  T)
                             1.  การดำเนินการโครงการบางโครงการไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ในส่วนที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
                             2.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน
 
          2.2  วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บริหารงานบุคคล5 อันดับล่าสุด

      ประกาศนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7/มิ.ย./2562
      ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563) 7/มิ.ย./2562
      ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 7/มิ.ย./2562
      หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 7/มิ.ย./2562
      ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 7/มิ.ย./2562

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ support@armyhosting.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป