[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

Button3 Button2 Button3
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชาวประชาน้อมจิต เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำพระราชดำริ
เมนูหลัก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลสารสนเทศ

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ลิงค์แนะนำ


linklocal
;
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  

  หมวดหมู่ : บริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
โดย : admin
เข้าชม : 177
จันทร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 


 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
.............................................
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข   อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย   ประสงค์จะรับสมัครบุคคล         เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย   ลงวันที่  29  มิถุนายน  2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร     เป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง
1.1  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีคุณวุฒิ)
1.1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด  จำนวน  1  อัตรา
1.1.2  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู  สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข               กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน  1  อัตรา
1.2  รายละเอียดการจ้างแต่ละตำแหน่งปรากฎอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้าย     ประกาศนี้
 
2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
                   2.1  คุณสมบัติทั่วไป
                             2.1.1  มีสัญชาติไทย
                             2.1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  และไม่เกินหกสิบปี
                             2.1.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                             2.1.4  ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถ              หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับพนักงานส่วนตำบล
                             2.1.5  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                             2.1.6  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนตำบล  มายื่นด้วย

  1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
/3. การ................
-2-
 
3.  การรับสมัคร
                   3.1  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
                             3.1.1  เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  4  เดือนมกราคม  พ.ศ.2564  -  วันที่  13  เดือนมกราคม  พ.ศ.2564  ในวัน  และเวลาราชการ  (08.30  น.  -  16.30  น.)
                             3.1.2  สถานที่รับสมัคร  ณ  สำนักปลัด อบต.  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข          อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                             3.2.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ   ขนาด 1 นิ้ว   ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1  ปี  (นับถึงวันรับสมัคร)  จำนวน  3  รูป  และให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร   จำนวน  1  รูป   ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ  จำนวน  2  รูป
                             3.2.2  สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน   1   ฉบับ
                             3.2.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน   1   ฉบับ
3.2.4  ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน  นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย  จำนวน  1  ฉบับ
3.2.5  สำเนาภาพถ่ายใบประกาศนียบัตร    และระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใด     อย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา  และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร  คือวันที่  21  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563         จำนวน  1  ฉบับ
3.2.6 สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู,  ใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน,  ทะเบียนสมรส,  ใบเปลี่ยนชื่อตัว   -   ชื่อสกุล  (ถ้ามี),  ใบรับรองการผ่านงาน  ฯลฯ 
จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ
                   **ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับที่เป็นสำเนาให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย**
                    3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร
                             3.3.1   ตำแหน่งละ 100.- บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
                    3.4  เงื่อนไขในการสมัคร
                   ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็น   ผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัคร   และ    การได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น ตั้งแต่ต้น
 
 
 
 
 
 
 
/4. การ.............
-3-
 
          4.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
                     4.1  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข     จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ         ในวันที่  15 เดือนมกราคม  พ.ศ.2564  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  และ   ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  www.tabonsantisuk.go.th
                    4.2  องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  กำหนดวัน   เวลา   สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ            ในวันที่  25  เดือนมกราคม   พ.ศ.2564
เวลา สมรรถนะ
09.00  น.  -  09.40  น. ความรู้
10.00 น.  -  10.40 น. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
11.00 น. เป็นต้นไป คุณสมบัติส่วนบุคคล
 
5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัดสำนักปลัด
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
1. ความรู้
     (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะจ้าง)
     1.1 ความรู้ทั่วไป
     1.2 เหตุการณ์ปัจจุบัน
     1.3 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537            (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม)
30 คะแนน
(30 ข้อ)
 
 
 
โดยวิธีข้อเขียน (ปรนัย)
 
 
 
2. ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ
     (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานที่จะจ้าง)
     2.1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
     2.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
     2.3 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544        (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
     2.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล
     3.1  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  การแต่งกาย
     3.2  ความคิดริเริ่ม  และปฏิภาณไหวพริบ
     3.3  มนุษยสัมพันธ์
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ
     3.5  ประสบการณ์การทำงาน
40 คะแนน
(40 ข้อ)
 
 
 
 
 
30 คะแนน
 
โดยวิธีข้อเขียน (ปรนัย)
 
 
 
 
 
โดยวิธีสัมภาษณ์
รวม 100 คะแนน
 
/2. ตำ.............
-4-
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
1. ความรู้
     (ความรู้ในหลักวิชาการที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่จะจ้าง)
     1.1 ความรู้ทั่วไป
     1.2 เหตุการณ์ปัจจุบัน
     1.3 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537          (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม)
30 คะแนน
(30 ข้อ)
 
 
 
โดยวิธีข้อเขียน (ปรนัย)
 
 
 
2. ความสามารถ หรือทักษะเฉพาะ
     (ความสามารถหรือทักษะเฉพาะสำหรับงานที่จะจ้าง)
     2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
     2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
     2.3 ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับครู
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล
     3.1  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา  การแต่งกาย
     3.2  ความคิดริเริ่ม  และปฏิภาณไหวพริบ
     3.3  มนุษยสัมพันธ์
     3.4  ทัศนคติ แรงจูงใจ
     3.5  ประสบการณ์การทำงาน
40 คะแนน
(40 ข้อ)
 
 
 
30 คะแนน
 
โดยวิธีข้อเขียน (ปรนัย)
 
 
 
โดยวิธีสัมภาษณ์
รวม 100 คะแนน
 
6.  หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินสมรรถนะในแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน
สอบที่ได้  ในวันที่  26 เดือนมกราคม  พ.ศ.  2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข  www.tabonsantisuk.go.th  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับวันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
          8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
                    ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุขกำหนด
 
                   ประกาศ ณ วันที่  18  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2563
                                                                         
                                      (ลงชื่อ)     วิมล  ตาเมืองมูล
(นายวิมล  ตาเมืองมูล)
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
***************************
 
1. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
          1.1 ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีคุณวุฒิ)
          1.2  รายละเอียดการจ้าง มีดังนี้
                    1.2.1  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
                   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                    1.2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                             1) ด้านการปฏิบัติการ
                             - ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
                             - จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก      ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
                             - จัดทำ และแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ       เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป
                             - ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน เช่น  การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                             - จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
                             - จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
                             - ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร
                             - อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการประชุม และการดาเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์
                             - ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุครุภัณฑ์ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 
-2-
 
                             2) ด้านการบริการ
                             - ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่ ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
                             - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
                             - ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
          1.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
                   1.3.1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
                   1.3.2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
                   1.3.3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
          1.4  ระยะเวลาการจ้าง  วันที่  1  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564  ถึงวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2566 
          1.5  ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทน 9,400.00  บาทต่อเดือน
          1.6  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  29 เดือนมิถุนายน    พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
                  
                                      (ลงชื่อ)     วิมล   ตาเมืองมูล
(นายวิมล  ตาเมืองมูล)
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
***************************
 
2. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู 
          2.1 ประเภทของพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีคุณวุฒิ)
          2.2  รายละเอียดการจ้าง มีดังนี้
                   2.2.1  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
                             ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                   2.2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                             - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                             - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
                             - ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (โรงเรียน)
                             - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
                             - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          2.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                   2.3.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์  หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ 
                   2.3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่     คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
          2.4  ระยะเวลาการจ้าง  วันที่ 1  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564  ถึงวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2566 
          2.5  ค่าตอบแทน  อัตราค่าตอบแทน  15,000.00  บาทต่อเดือน
          2.6  สิทธิประโยชน์  ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  29 เดือนมิถุนายน    พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 
                                      (ลงชื่อ)    วิมล  ตาเมืองมูล
(นายวิมล  ตาเมืองมูล)
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บริหารงานบุคคล5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15/ม.ค./2564
      แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5/ม.ค./2564
      ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21/ธ.ค./2563
      ประกาศยกเลิกการสรรหาและเลือสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 16/ธ.ค./2563
      ประกาศการร้องอุทธรณ์ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 16/ธ.ค./2563