ชื่อ - นามสกุล :นายวิมล ตาเมืองมูล
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข หมู่ 6 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายก