ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพณัฐกมล บุญสูง
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.อบต.สันติสุข
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหารสถานศึกษา