ชื่อ - นามสกุล :นางสุภาพร แสนแก้ว
ตำแหน่ง :ครู ร.ร.อบต.สันติสุข
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู