ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสกุลนา ใจมิภักดิ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาต้น)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองการศึกษา